Spôsob prihlasovania, podmienky a platba

Ako sa prihlásiť, registrovať, podmienky a platby

Spôsob prihlasovania, podmienky a platba

 1. Registrácia je prostredníctvom elektronickej prihlášky na našej webovej stránke.
 2. b. Nevyplnenú prihlášku vám pošleme aj mailom po vyžiadaní na adresu sdla@gmail.com

  c. Prihlášku môžete samozrejme vyplniť aj osobne rukov a odovzdať do schránky na recepcii  v Elfo klube, do schránky na niektorej zo základných škôl alebo počas  konania rodičovského združenia vo vašej škole  kde budú kurzy predstavené.

 3. Prihláška nadobúda platnosť jej podpisom, resp. jej prijatím elektronickou formou. Prihláška nadobúda účinnosť až po uhradení kurzovného.
 4. Platba je možná elektronicky na uvedené číslo účtu alebo v hotovosti s potvrdenkou. Platbu  je potrebné uhradiť aspoň 3 dni pred začatím kurzu. Dňom úhrady elekronickou formou sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet akadémie.
 5. Cislo uctu 1973629053/0200  v tvare IBAN SK980200 0000 0019 7362 9053

 6. Škola môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od registrácie študenta odstúpiť, ak študent nezaplatí kurzovné 3 dni pred začatím kurzu.
 7. Jeden termín na základných školách termín zahŕňa garantovaných 15 vyučovacích hodín. Každá vyučovacia hodina trvá 45 minút. V prípade zájmu zo strany všetkých rodičov a v prípade voľného priestoru je  možné sa dohodnúť  na  hodinách dvakrát do týždňa.
 8. Presný rozpis dátumov kedy sa hodiny uskutočnia sú uvedené v samostatných tabuľkách na našej webovej stránke.

 9. Jeden termín detských kurzov v Elfo klube zahŕňa garantovaných 15 vyučovacích hodín. Každá vyučovacia hodina trvá 45 minút. V prípade zájmu zo strany všetkých rodičov a v prípade voľného priestoru je možné sa dohodnúť  o hodinách dvakrát do týždňa.
 10. Jeden termín kurzov pre dospelých v Elfo klube zahŕňa garantovaných 15 vyučovacích hodín. Každá vyučovacia hodina trvá 60 minút. V prípade zájmu zo strany všetkých účastníkov a v prípade voľného priestoru je  možné sa dohodnúť  o hodinách dvakrát do týždňa.
 11. Vyučovanie neprebieha počas štátnych sviatkov a školských prázdnin. V prípade výnimočného zrušenie hodiny školou sa táto nahradí.
 12. Naše kurzy používajú pri výučbe overenú učebnú literatúru a zdroje.
 13. Cena pre detské kurzy zahŕňa učebnicu, ktorá sa používa na hodinách a pracovný zošit ktorý vám poskytneme.
 14. Pre kurzy dospelých, ktoré používajú učebnicu bude na účastníkoch aby si ju   zabezpečili.  V prípade záujmu sprostredkujeme  nákup kníh za zvýhodnénú cenu.
 15. Za neúčasť študenta na výučovacej hodine škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.
 16. 100% zostávajúceho školného sa vracia pri zrušení kurzu školou. Škola si vyhradzuje právo zrušiť kurz pre nízky počet záujemcov.
 17. 80% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu do 14 kalendárnych dní od prvej vyučovacej hodiny, na ktorú bol žiak/študent zaregistrovaný, neskôr účastník stráca nárok na vrátenie školného.
 18. pre žiakov škola poskytuje súrodeneckú zľavu 5%
 19. Jazyková akadémia nepreberá hmotnú zodpovednosť za osobné veci žiaka alebo študenta.
 20. Účastník alebo rodič týmto poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia) na účely vystavenia Certifikátu a vysvedčenia.
 21. Účastník alebo rodič dáva povolenie na posielanie informácií ohľadom kurzov e-mailom.
 22. Aby účastník mohol pokračovať v štúdiu v nasledujúcom termíne je nutná opätovná registrácia do zvoleného kurzu.
 23. Náš registračný formulár,všeobecnú informáciu ako aj presný plán hodín s dátumami nájdete na našej webovej stránke. K dispozícii budú tiež na recepcii v Efo klube a na základných školách v Malinove, Tomášove a Bernolákove.

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

Overenie anti-spam