New vertical take off

This is a listening based on the news item about new plane technology graded from preintermediate to intermediate level.

This is a newspaper article focusing on the story about  planes and the new technology of near vertical take offs. As well as a reading there is a small video that accompanies it.  The article is graded into 3 levels.  Level 3 includes the original video and article.  Please note that there are American spellings which accompany the subtitles.

Click here to open it.

Náš cieľ

Našou snahou je vytvoriť v žiakoch pozitívny vzťah k anlickému jazyku, zlepšiť ich existujúcu úroveň. Snažíme sa k učeniu pristupovať s energiou a tvorivo, využívame moderné vyučovacie metódy interaktívneho charakteru a individuálny prístup. Sústreďujeme sa na všetky aspekty jazyka. V menšej miere na gramatiku a písanie ale v prevažujúcej miere na rozprávanie, počúvanie, porozumenie a simuláciu skutočných situácií.

Kontaktujte nás

    Overenie anti-spam